Zmiany w organizacji egzaminów – od 14 grudnia 2019r.

Informacja dla osoby przystępującej do egzaminu państwowego.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206) informujemy, że:

  1. osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną egzaminu oraz część praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu o wyznaczeniu terminu egzaminu, uwzględniając możliwość późniejszego jego rozpoczęcia, jednak nie więcej niż 15 minut. Niedotrzymanie tego warunku przez osobę egzaminowaną, będzie uznane za nieprzystąpienie do egzaminu.
  1. jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu.
  1. osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.
  1. przypominamy, że osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

1) dowód osobisty;

2) kartę pobytu;

3) paszport;

4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;

5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;

6) zgoda na pobyt tolerowany

  1. osoba przystępująca do egzaminu musi spełniać wymagania zawarte w orzeczeniu lekarskim – w przeciwnym wypadku będzie uznana za nieprzystępującą do egzaminu.
  1. W przypadku pojazdu własnego lub OSK należy okazać egzaminatorowi prowadzącemu egzamin dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym oraz dowód zawarcia ubezpieczenia OC. Pojazd musi być w pełni sprawny i odpowiednio przygotowany do egzaminu w zakresie dodatkowego wyposażenia.