Aktualności

 

Informujemy, że w związku z warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi bezpieczne prowadzenie egzaminów, z dniem 02.11.2021r. wstrzymujemy okresowo egzaminy praktyczne w zakresie kat. AM, A1, A2, A prawa jazdy.

______________________________________

Zapisy na egzaminy państwowe na prawo jazdy odbywają się tylko w formie zdalnej:

 • w Koszalinie w godz. 8:15 – 15:30 – przerwa w rejestracji 13:45 – 14:30
       tel.: 94 3422427, +48 784-026-031, egzaminkoszalin@zord.pl
 • w Szczecinku w godz. 8:30 – 15:00 – przerwa w rejestracji 12:00-12:30
       tel.: +48 535-257-832, egzaminszczecinek@zord.pl
 • można dokonać rezerwacji terminu egzaminu przez stronę INFO CAR
 • UWAGA !!! Przez stronę INFO CAR na egzamin praktyczny w Szczecinku można zapisać się tylko na pojazd CITROEN. Na pojazd PEUGEOT można zapisać się tylko drogą mailową i po telefonicznym potwierdzeniu z Biurem Obsługi w Szczecinku
 • po egzaminie można dokonać zapisu na kolejny egzamin w rejestracji – płatność tylko kartą

_________________________________________________________

Komunikat w sprawie pojazdów w Oddziale Terenowym w Szczecinku.

_________________________________________________________

Uwaga. Bardzo Ważne !!!

Informacja dla osoby przystępującej do egzaminu państwowego.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206) informujemy, że:

 1. osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną egzaminu oraz część praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu o wyznaczeniu terminu egzaminu, uwzględniając możliwość późniejszego jego rozpoczęcia, jednak nie więcej niż 15 minut. Spóźnienie się na egzamin przez osobę egzaminowaną, będzie uznane za nieprzystąpienie do egzaminu.
 1. jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu.
 1. osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.
 1. przypominamy, że osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

1) dowód osobisty;

2) kartę pobytu;

3) paszport;

4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;

5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;

6) zgoda na pobyt tolerowany

 1. osoba przystępująca do egzaminu musi spełniać wymagania zawarte w orzeczeniu lekarskim – w przeciwnym wypadku będzie uznana za nieprzystępującą do egzaminu.
 2. W przypadku pojazdu własnego lub OSK należy okazać egzaminatorowi prowadzącemu egzamin dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym oraz dowód zawarcia ubezpieczenia OC. Pojazd musi być w pełni sprawny i odpowiednio przygotowany do egzaminu w zakresie dodatkowego wyposażenia.

_________________________________________________________

W celu usprawnienia komunikacji podajemy dane kontaktowe:

O ewentualnych zmianach będziemy informować.

Za utrudnienia przepraszamy.

 ___________________________________________________________

Z uwagi na ograniczenia organizacyjne wynikające z pracy w reżimie sanitarnym związanym z COVID-19 informujemy, że:

 • czas realizacji wniosków składanych do ZORD w sprawie terminów egzaminów wynosi około tygodnia;
 • czas oczekiwania na egzamin praktyczny wynosi około 2 tygodni.

Za utrudnienia przepraszamy.

_______________________________________________________________________

Z uwagi na stan epidemii wprowadzamy następujące zasady, których celem jest minimalizacja zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

1.Wszelkie dokumenty, wnioski, pisma składane do skrzynki podawczej ZORD oraz pocztą, będą rozpatrywane ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego dopiero dwa dni po terminie ich wpłynięcia do ZORD.

2. Z uwagi na wskazania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie oraz regulacje wewnętrzne ZORD osoby przystępujące do egzaminu są obowiązane wypełnić OŚWIADCZENIE. OŚWIADCZENIE należy wypełnić i złożyć w dniu egzaminu w siedzibie ZORD przed egzaminem. Brak OŚWIADCZENIA skutkować będzie odmową przyjęcia na egzamin.

3. W siedzibie ZORD (poza pracownikami) może znajdować się:

  1. do12 osób w Koszalinie
  2. do 9 osób w Szczecinku

4. Do siedziby ZORD w Koszalinie i w Szczecinku mogą wejść tylko osoby przystępujące do egzaminu, jednak nie wcześniej niż 15 minut przed egzaminem (nie dotyczy pierwszego porannego egzaminu – 5 min). Podczas wejścia do budynku ZORD osoby będą poddane kontroli spełniania wymogów związanych z reżimem epidemiologicznym (obowiązek noszenia maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos, obowiązek noszenia rękawic ochronnych, dezynfekcja rąk oraz kontrolny pomiar temperatury). Niestosowanie się do poleceń pracownika ZORD będzie skutkować odmową wstępu do budynku.

5. Opłaty za egzamin należy dokonać na konto
PeKaO S.A. O/I Koszalin Nr 14 1240 1428 1111 0000 2263 7329
z dopiskiem np.: „Jan Kowalski, PESEL, teoria kat. C”. 

Opłaty za egzamin są przyjmowane tylko w formie bezgotówkowej.

 

6. Zapisu na egzamin można dokonać (tylko w formie zdalnej) dopiero, gdy opłata za egzamin będzie znajdować się na koncie ZORD.

7. Po dokonaniu opłaty, na egzamin można zapisać się tylko w formie zdalnej w jeden ze sposobów:

  1. Mailowy (skan dokumentu lub wyraźne zdjęcie podania wysyłamy mailem)
   1. Koszalin egzaminkoszalin@zord.pl
   2. Szczecinek egzaminszczecinek@zord.pl
  2.  Nie przyjmujemy podań wysłanych MMS z uwagi na duże wady techniczne przesyłanych zdjęć i brak możliwości ich odczytania.
  3. Pisemnie na adres: 75-124 Koszalin, ul. Mieszka I 39 – dotyczy Koszalina i Szczecinka
  4. Wzór podania o wyznaczenie terminu egzaminu do wysłania w formie pisemnej lub mailowej znajduje się tutaj i w zakładce „Druki/Wnioski do pobrania”
  5. Wzór OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie egzaminu państwowego w zwiększonym reżimie epidemiologicznym w związku z pandemią COVID19 znajduje się tutaj i w zakładce „Druki/Wnioski do pobrania”. OŚWIADCZENIE należy wypełnić i złożyć w dniu egzaminu w siedzibie ZORD przed egzaminem. Brak OŚWIADCZENIA skutkować będzie odmową przyjęcia na egzamin.

8. Osoby, które po egzaminie będą chciały zapisać się na kolejny egzamin mogą to zrobić w rejestracji w siedzibie ZORD, z zachowaniem bezgotówkowej formy płatności.

9. Osoby przystępujące do egzaminu mają obowiązek mieć założone maseczki ochronne zasłaniające usta i nos, rękawiczki ochronne. Dla zwiększenia bezpieczeństwa na egzaminie praktycznym rekomendujemy przyłbicę ochronną (przyłbicę dostarczy ZORD). Ponadto osoby przystępujące do egzaminu są obowiązane korzystać z płynów odkażających oraz stosować się do poleceń pracowników ZORD. Niestosowanie się w/w zasad skutkować będzie nieprzystąpieniem do egzaminu.

10. Wyjaśnienia w sprawie przebiegu egzaminu będą udzielane tylko w formie

  1. pisemnej (pismo można złożyć do skrzynki podawczej, lub za pośrednictwem operatorów pocztowych); 75-124 Koszalin, ul. Mieszka I 39
  2. mailowej, koordynator@zord.pl

11. Warunki udziału instruktora w egzaminie praktycznym – instruktor biorący udział w egzaminie praktycznym podlega takiemu samemu reżimowi epidemiologicznemu jak osoba zdająca egzamin:

  1. jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE. OŚWIADCZENIE należy wypełnić i złożyć w dniu egzaminu w siedzibie ZORD przed egzaminem. Brak OŚWIADCZENIA skutkować będzie odmową udziału instruktora w egzaminie.
  2. ma obowiązek mieć założoną maseczkę ochronną, rękawiczki ochronne i rekomendujemy przyłbicę ochronną (przyłbicę dostarczy ZORD); jest obowiązany korzystać z płynów odkażających oraz stosować się do poleceń pracowników ZORD.

12. Warunki wykorzystania pojazdu OSK lub własnego:

Aby korzystać na egzaminie praktycznym z pojazdu OSK lub własnego należy złożyć Oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu na egzamin.

Oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu na egzamin może być złożone zdalnie, pocztą lub do skrzynki podawczej, łącznie z wnioskiem kandydata o wyznaczenie terminu egzaminu.

 1. pojazd jest dostarczany do ZORD 45 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu praktycznego. Użytkownik pojazdu w obecności pracownika ZORD dokonuje dezynfekcji pojazdu przy pomocy odpowiednich płynów (kierownica, przełączniki, klamki, dźwignie, drążki, regulacje lusterek, itp. …)
 2. lub właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie (druga część oświadczenia) podczas rejestracji osoby na egzamin. W przypadku złożenia oświadczenia (drugiej części) pojazd może zostać podstawiony 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu praktycznego.

13. Osoby zdające egzamin w zakresie kategorii motocyklowych (AM, A1, A2, A) są zobowiązane posiadać własny kask ochronny.

UWAGA !!!

W związku z podniesionym reżimem epidemiologicznym, ZORD w Koszalinie rekomenduje, aby osoby zdające praktyczny egzamin w zakresie kategorii AM, A1, A2, A prawa jazdy przychodziły na egzamin z własnymi słuchawkami do telefonu i oczywiście telefonem komórkowym.

Pozwoli to spełnić wymaganie nawiązania łączności podczas egzaminu pomiędzy egzaminatorem a osobą zdającą, a przede wszystkim ograniczy możliwość bliskiego kontaktu. Ponadto takie rozwiązanie pozwoli osobie przygotowującej się do egzaminu już w czasie szkolenia przećwiczyć zakładanie słuchawek wraz z kaskiem, co znacznie podniesie komfort podczas egzaminu.

14. Najem placu manewrowego ZORD przez instruktorów nauki jazdy może być dokonany tylko w formie zdalnej (termin uzgodniony telefonicznie, opłata na konto ZORD, wniosek przesłany w jednej z form: mailem, MMS, pocztą, złożony w skrzynce podawczej przy wejściu do ZORD). Tutaj znajdziesz nowe zasady najmu placu manewrowego ZORD.

 

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Eugeniusz Romanów

Dyrektor ZORD

_____________________________________________________________________

Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie informuje, że z dniem 01.11.2020r. okresowo wstrzymuje praktyczne egzaminy państwowe w zakresie kategorii AM, A1, A2, A prawa jazdy.

Egzaminy praktyczne na kategorie motocyklowe zostaną wznowione wiosną 2021r., o czym poinformujemy na naszej stronie.

 

Uzasadnienie: Warunki atmosferycznie uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów praktycznych w sposób bezpieczny dla zdrowia osób przystępujących do egzaminu.

 

Podstawa prawna: §17 pkt 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE EGZAMINOWANIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI, SZKOLENIA, EGZAMINOWANIA I UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ PRZEZ EGZAMINATORÓW ORAZ WZORÓW DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TYCH SPRAWACH z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1206).

_____________________________________________________________

UWAGA

Informujemy, że egzaminy praktyczne w zakresie kategorii B prawa jazdy od dnia 23 marca 2020r. będą prowadzone w Koszalinie na pojazdach Citroen C3 w wersji FEEL (szczegóły pojazdu poniżej).

 

Citroen C3 FEEL 1.2 benzyna 82 KM

 • System START/STOP
 • ABS + System wspomagania hamowania awaryjnego (AFU)
 • Alarm niezamierzonego przekroczenia linii
 • Automatyczne blokowanie zamków po ruszeniu
 • Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
 • Blokada zabezpieczająca otwarcie drzwi tylnych (manualna)
 • Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni (DSGi)
 • Elektroniczny rozdział siły hamowania (REF)
 • Gniazdo 12V
 • ISOFIX w II rzędzie
 • Kanapa tylna dzielona 1/3 – 2/3
 • Kierownica ze sterowaniem radia i chromowanymi dekorami
 • Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia
 • Klimatyzacja manualna
 • Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość
 • Komputer pokładowy wielofunkcyjny
 • Listwy ochronne z tworzywa w obrysie nadkoli i progów
 • Lusterka boczne regulowane elektrycznie lakierowane w kolorze Noir Perla Nera
 • Lusterko wsteczne z funkcją dzień/noc (manualne)
 • Obręcze stalowe 15″ z kołpakami ARROW
 • Opony 195/65 R15T
 • Osłona przestrzeni bagażowej ruchoma
 • Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe w II rzędzie
 • Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia
 • Poduszka bezpieczeństwa kierowcy
 • Poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia
 • Poduszki bezpieczeństwa boczne w I rzędzie oraz kurtynowe boczne z przodu i z tyłu
 • Radioodbiornik z MP3, 4 głośnikami, Bluetooth, USB
 • Regulacja foteli wzdłużna i kąta oparcia ręczna
 • Schowki w przednich drzwiach
 • System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
 • System stabilizacji toru jazdy (ESP)
 • Szyby boczne barwione
 • Szyby przednie sterowane elektrycznie
 • Szyby tylne sterowane manualnie
 • Światła do jazdy dziennej DRL LED
 • Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 • Uchwyt na napoje w panelu środkowym
 • Wspomaganie kierownicy
 • Zamek centralny sterowany pilotem
 • Zamykany schowek w desce rozdzielczej
 • Lakier metalizowany
 • Koło zapasowe dojazdowe 15” – 185/65 R15 benzynowe
 • Pakiet automatyczny: Wycieraczki przednie z pracą automatyczną (czujnik deszczu) + dwie prędkości zaprogramowane + rozpoznawanie zatrzymania pojazdu (Automatyczne włączanie wycieraczek, Automatyczne włączanie świateł mijania (czujnik zmierzchowy), Oświetlenie towarzyszące „follow home”, Reflektory przeciwmgłowe, Lusterka zewnętrzne ogrzewane.