– Rezygnacja z egzaminu

Rezygnację lub zmianę terminu egzaminu należy zgłosić w formie pisemnej na dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem – najlepiej osobiście w sekretariacie ZORD lub mailem na adres: zord@zord.pl

 

Wyciąg z rozporządzenia w sprawie egzaminowania …

§11

……….

4.Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.