Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie  zapewnia dostępność swojej strony internetowej (www.zord.pl) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-02-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań pewne dokumenty opublikowane na stronach są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia: 2021-01-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-29
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: pracownik na stanowisku ds. informatyki – email: tomek@zord.pl, telefon: 943462921
 • Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 • Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy wniosek,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 70-540, ul. Korsarzy 34
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Zastosowano stosowne oznakowanie,
 • Zastosowano likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych, umożliwiającą bez ograniczeń realizować oferowane usługi

 

Informacje dodatkowe

 

Ułatwienia

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z ZORD w Koszalinie osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą komunikować się w formie pisemnej, elektronicznej oraz przy pomocy osoby trzeciej.

Poruszanie się po stronie

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury lub myszki zgodnie z ogólnymi przyjętymi standardami.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Strona została zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.